Menu

 

 

واحد پشتیبانی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی با انجام امور اداری و مالی مرتبط با موارد حمایتی مرکز از واحدهاي فناور، زمینه های لازم در خصوص بستر سازی مناسب، جهت رشد و شکوفایی شرکتهای مستقر در مرکز را فراهم می آورد.

خدمات قابل ارائه در مرکز

 

استقرار

 

آزمایشگاهی

 

مشاوره

 

پشتیبان عمومی

 

مالی و اعتباری

 

تعرفه

 

 
.