Menu

شرکت پارس پایش مانا

دوار کنترل صنعت   عنوان طرح: بررسی تاثير رژیم بهره‌برداري توربين‌هاي گازي در بروز و رشد مکانيزم‌هاي تخریب قطعات

  حیطه فعالیت شرکت: پایش وضعیت- مدیریت دارایی
                           

 

آقای روح اله تقوی فر

مدیر عامل: آقای صادق سروی  

 

خلاصه ایده محوری:

با توجه به وجود بيش از 200 واحد توربين گازي V94.2 در نيروگاههاي کشور و حدود 500 واحد از توليدات شرکتهاي زیمنس آلمان و آنسالدو ایتاليا در سراسر دنيا از یکسو و هزینه‌هاي بالاي نگهداري و تعميرات از سوي دیگر، بر اهميت موضوع شناخت ریشه‌اي مشکلات ناشی از بهره‌برداري نامناسب و بررسی راهکارهاي فنی کاهش آن‌ها می‌افزاید. از اینرو شناخت رژیم بهره‌برداري توربين‌هاي گازي و تاثيرات آن بر نرخ خرابی توربين، جهت کاهش نرخ خرابی‌ها و افزایش قابليت اطمينان امري ضروري است. لازم به ذکر است که اگر چه این پروژه براي توربين گازي V94.2 طرح‌ریزي و دنبال میشود اما متدلوژي کار براي سایر سازندگان و توربين گازي آنها مشابه خواهد بود.

 

تلفن : 88578075

فکس: _

ایمیل: info@manapars.com

آدرس وب سایت: https://manapars.com

.