Menu

شرکت داده ‌پژوهان ویرا

 

 عنوان طرح :  طراحی و پیاده‌سازی سیستم تصمیم‌یار تعاملی هوشمندحوزه آب و برق

 مدیرعامل: مهدخت میربک

 

خلاصه ایده محوری: 

    این طرح توجه ویژه‌ای به فناوری های شبیه ساز، فناوری های تصمیم ساز دارد که به وسیله این فناوری ها مدل کامپیوتری پدیده در ایران  بدست می آید. این مدل می تواند منتهی به شبیه سازی کامپیوتری پدیده شود، نمایش چند رسانه ای پدیده به کمک تجهیزات مناسب تصمیم گیرندگان را در محیطی شبیه واقعی و تقریباً به صورت محسوس با پدیده درگیر می کند. تحقیقات روانشناسی نشان داده اند که در چنین شرایطی افراد درگیر در روند تصمیم سازی، با درک بهتر پدیده و تعامل با یکدیگر و با اطلاعات، به نتایج و تصمیمات بهتری می رسند. در این مدل می توان به صورت تعاملی پارامترهای حاکم و موجود را تغییر داد و تاثیر تغییرات را مشاهده کرد. مجموعه داده های حاکم و موجود در پدیده و نتایج شبیه سازی بر طبق مدل ریاضی و آماری به دست آمده برای پدیده در ایران تجزیه و تحلیل و کاویده می شوند و یک  سیستم هوشمند تصمیم یار بر مبنای اطلاعات و دانش حاصله، تصمیمات بهینه را به تصمیم گیرندگان پیشنهاد می کند.از شیوه های استاندارد مصورسازی برای نمایش چند رسانه ای مدل و پدیده در سیستم شبیه ساز استفاده خواهد شد.مجموعه در قالب یک سیستم تعاملی چند رسانه ای پیاده سازی خواهد شد.

بازار هدف:

  • محصول نهایی مورد استفاده متخصصین، افراد خبره و مدیران ارشد حوزه آب، انرژی و محیط زیست قرار خواهد گرفت و یقینا در وزارت نیرو، سازمان محیط زیست ، جهادکشاورزی، معاونت آب وزارت نیرو، موسسه تحقیقات آب و کلیه شرکت های زیر مجموعه به کرات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تلفن :  88581939

ایمیل:   mmirbeik@gmail.com  

آدرس وب سایت: 

 

 

.